SCAAST luncheon meetingwith Mr Yeo Guat Kwang, Professor Chen Yongcai, Professor Wang Gengwu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

2012 年10 月20 日
新中科促会会员与协会顾问在富临酒家举办午餐对话会。25 名会员和

杨木光议员, 陈永财教授, 王庚武教授出席了午餐对话会。顾问们对协会的发展提供了宝贵
的建议